MUNIPOLIS

MUNIPOLIS

MUNIPOLIS s.r.o.

(A) Tento dokument

Shrnutí – tento dokument

K ochraně vašich Osobních údajů přistupujeme velmi vážně! Tento dokument vysvětluje, jak můžeme případně Zpracovávat vaše Osobní údaje. Tento dokument může být měněn či aktualizován, proto prosím pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k jeho aktualizaci.

Tento dokument předkládá společnost MUNIPOLIS s.r.o. svým jménem, jménem svých případných dceřiných a sesterských společností (společně dále jen „MUNIPOLIS“, „my“, „nás“ a „naše“), a je určena fyzickým osobám, mezi nimiž a námi probíhá interakce, včetně zákazníků, návštěvníků našeho produktu MUNIPOLIS (reprezentovaný www.munipolis.cz), příjemců informací z tohoto komunikačního systému, jakož i dalších uživatelů našich produktů nebo služeb a partnerského projektu ZmapujTo (ekologický projekt s cílem bojovat proti nelegálním skládkách odpadu) (společně „konečný příjemce“, „vy“, „vás“ a „vaše“ nebo „subjekt Osobních údajů“). Definované pojmy, které jsou užívány v tomto dokumentu, jsou vysvětleny v části (U) níže.

MUNIPOLIS slouží jako nástroj pro komunikaci mezi jednotlivými Smluvními partnery (např. MUNIPOLIS, obce, školy, apod.) na jedné straně a občany na straně druhé, jedná se softwarový produkt určený pro telefonní sítě, platformy mobilní aplikace (Android a iOS) a web, technickým provozovatelem je společnost MUNIPOLIS.

MUNIPOLIS umožňuje registrovaným osobám (od jimi navolených Smluvních partnerů):

 • získávat informace ve formě SMS, hlasových zpráv, e-mailů či zpráv v rámci mobilní aplikace v rámci aplikaci vložené;
 • zapojit se do anket, tvorby participativních rozpočtů;
 • odesílat podněty a reakce.

ROLE MUNIPOLIS

Jaké mohou být role MUNIPOLIS?

 • MUNIPOLIS může být v roli Správce osobních údajů[1];
 • MUNIPOLIS může být v roli Technický zpracovatel[2];
 • MUNIPOLIS může být v roli subjekt poskytující služby osobám[3].

Jak to tedy celé funguje?

Konečný příjemce se nejprve zaregistruje. V rámci registrace budou vyžadovány pouze nezbytně nutné údaje pro registraci, tj. e-mailová adresa či mobilní telefonní číslo (případně oboje) a výběr Smluvního partnera (o kterého má zájem). Následně proběhne identifikace existence daného konečného příjemce. Po úspěšné identifikaci konečného příjemce bude možné vybrat jednotlivé Smluvní partnery, kteří budou přidružení k danému konečnému příjemci pro poskytování služeb MUNIPOLIS. V případě, že si konečný příjemce vybere příslušného Smluvního partnera, bude vyzván doplnění údajů. Tyto údaje budou sloužit výhradně jen k účelům stanoveným rozsahem souhlasu a jen pro Smluvní partnery, které vybere v rámci příslušného souhlasu. Tím se tito Smluvní partneři stávají Správcem osobních údajů daného konečného příjemce. V případě, když je Smluvní partner aktivní[4] v době přihlašování konečného příjemce (nebo rozšiřování požadovaných Smluvních partnerů konečným příjemcem), stává se příslušný Smluvní partner dalším Správcem osobních údajů ihned. V případě, že se stane vybraný Smluvní partner aktivní[5], ocitne se tento Smluvní Partner v roli dalšího Správce osobních údajů daného konečného příjemce (tento konečný příjemce může být vyzván k doplnění dalších údajů). Konečný příjemce při udělení souhlasu prohlašuje, že si je vědom omezení, podle kterého mu musí být v okamžiku udělení souhlasu alespoň 15 let, a pokud tomu tak není, musí tento souhlas dát zákonný zástupce (jeho otec, matka nebo jiný). Konečný příjemce při udělení souhlasu dále prohlašuje, že toto omezení nijak neobchází.

Realizace práv subjektu údajů

Konečný příjemce je oprávněn realizovat práva plynoucí z obecného nařízení GDPR, směrem k daným Smluvním partnerům, a to jednotlivě (má však vliv pouze na daného Smluvního partnera, nikoliv na ostatní), nebo na vybrané Smluvní partnery (pak má vliv na příslušné Smluvní partnery). Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny v části (S). Tento dokument může být měněn či aktualizován, aby odrážel změny našich postupů v oblasti Zpracování Osobních údajů, případně změny příslušných právních předpisů. Doporučujeme, abyste si tento dokument pozorně přečetli a pravidelně kontrolovali tuto stránku, abyste zaznamenali jakékoli změny, které případně v souladu s podmínkami tohoto dokumentu provedeme.

(B) Shromažďování Osobních údajů

Shrnutí – shromažďování Osobních údajů

Osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat přímo od vás např. v rámci našeho vztahu s vámi; když své Osobní údaje zveřejníte apod.

Osobní údaje o vás můžeme shromažďovat z těchto zdrojů:

 • Údaje, které poskytnete vy: Můžeme získávat vaše Osobní údaje, když nám je poskytnete (typicky při každém odeslání zprávy nebo přijetí podnětu, dále například pokud vykonáváme činnosti pro vás nebo kontaktujete naše operátory). Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud vznesete dotaz, nebo pokud nás kontaktujete e-mailem nebo jinými prostředky (elektronicky nebo papírovou formou).
 • Údaje, které poskytne třetí osoba: Můžeme shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje od třetích osob, které nám je poskytnou, zejména v rámci činnosti jako zpracovatele.
 • Údaje o vztahu: Můžeme shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje v rámci běžného vztahu s vámi (například poskytováním služeb MUNIPOLIS vám).
 • Údaje, které zveřejníte: V některých případech můžeme shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje, které jste se zjevně rozhodli zveřejnit.

(C) Vytváření Osobních údajů

Shrnutí – vytváření Osobních údajů

Můžeme vytvářet Osobní údaje o vás (například záznamy o vašich interakcích s námi).

Můžeme rovněž vytvářet Osobní údaje o vás, jako například záznamy o vašich interakcích s námi a údaje o vaší historii nebo vašich preferencích.

(D) Kategorie Osobních údajů, které můžeme zpracovávat

Shrnutí – kategorie Osobních údajů, které můžeme zpracovávat

Můžeme Zpracovávat: vaše identifikační údaje (například jméno); demografické údaje (například vaše pohlaví, váš věk); vaše kontaktní údaje (například vaše adresa pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa); záznamy o poskytnutých souhlasech; informace o vašich interakcích se službami MUNIPOLIS; jakékoli názory nebo stanoviska, která v rámci služeb MUNIPOLIS poskytnete. Důležité pro rozhodnutí, jaké údaje můžeme zpracovávat je, zdali jsme v roli Správce Osobních údajů či zdali nám byl udělen souhlas, se zpracováním Osobních údajů nebo jsme v roli Zpracovatele osobních údajů pověřeni příslušným Správcem Osobních údajů (Smluvním partnerem) ke zpracování Osobních údajů.

Můžeme Zpracovávat níže uvedené kategorie Osobních údajů o vás

(platí vždy):

 • Kontaktní údaje: mobilní telefonní číslo; e-mailová adresa.
 • Záznamy o udělených souhlasech: Záznamy o jakémkoli souhlasu, který jste případně dali, spolu s datem a časem, způsobem udělení souhlasu, a jakékoli související informace (například předmět souhlasu, IP adresa, apod).
 • Údaje týkající se interakcí: token; e-mail; mobilní telefon; datum a čas činností spojených s vyřizováním požadavků; statusy požadavků; IP adresa.
 • Údaje týkající se Webových stránek: typ zařízení; operační systém; typ prohlížeče; nastavení prohlížeče; IP adresa; jazykové nastavení; data a časy připojení k Webové stránce; uživatelské jméno; heslo; údaje o bezpečném přihlášení; údaje o užívání; agregované statistické informace.
 • Osobní údaje, které nám sdělíte při vzájemné komunikaci: Jakékoli údaje, které nám sdělíte prostřednictvím elektronické nebo papírové komunikace, kterou s námi povedete (například e-mailem, datovou schránkou).

Můžeme Zpracovávat níže uvedené kategorie Osobních údajů o vás

(platí pro případ, kdy nám byl Vámi udělen souhlas se zpracováním Osobních údajů, nebo když jsme v roli Zpracovatele osobních údajů pověřeni zpracováním Vašich Osobních údajů jiným Správcem Osobních údajů/Smluvním partnerem):

 • Údaje o vás: jméno a příjmení.
 • Demografické údaje: pohlaví; rok narození.
 • Kontaktní údaje: adresa; mobilní telefonní číslo; e-mailová adresa.
 • Záznamy o udělených souhlasech: Záznamy o jakémkoli souhlasu, který jste případně dali, spolu s datem a časem, způsobem udělení souhlasu, a jakékoli související informace (například předmět souhlasu, IP adresa, apod).
 • Údaje týkající se interakcí: e-mail; mobilní telefonní číslo; datum a čas činností spojených s vyřizováním požadavků; statusy požadavků; IP adresa.
 • Údaje týkající se Webových stránek: typ zařízení; operační systém; typ prohlížeče; nastavení prohlížeče; IP adresa; jazykové nastavení; data a časy připojení k Webové stránce; uživatelské jméno; heslo; údaje o bezpečném přihlášení; údaje o užívání; agregované statistické informace.
 • Osobní údaje, které nám sdělíte při vzájemné komunikaci: Jakékoli údaje, které nám sdělíte prostřednictvím elektronické nebo papírové komunikace, kterou s námi povedete (například e-mailem, datovou schránkou).
 • Datum a čas registrace; datum a čas přihlášeni ke každému Smluvnímu partnerovi; zdroj přihlášení ke každému Smluvnímu partnerovi (FE, aplikace, admin); vztah ke každému Smluvnímu partnerovi (rezident/nerezident), zájmové skupiny (oblasti); souhlas (rozsah, datum a čas uzavření, IP adresa); změna nastavení (datum a čas); odvolaný souhlas (datum a čas, identifikace kdo souhlas odvolal); Technické a ladící parametry - hlášení chyby (prohlížeč, IP adresa, OS, datum a čas, typ zařízení, případně ID uživatele); FB token; OS a jeho verze; model mobilního telefonu; log otevření zprávy; log kliknutí; log odhlášení; Evidence polohy subjektu údajů (GPS, datum a čas); fotografie – fotohláška.

(E) Právní základ Zpracování Osobních údajů

Shrnutí – právní základ Zpracování Osobních údajů

Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud: jste dali svůj výslovný předchozí souhlas; Zpracování je nezbytné pro účely smlouvy mezi námi a vámi; Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů vašich nebo jiné osoby; Zpracování je vyžadováno na základě příslušného zákona; nebo máme na Zpracování platný a oprávněný zájem.

Při Zpracovávání Osobních údajů v souvislosti s účely uvedenými v tomto dokumentu se můžeme v závislosti na okolnostech spoléhat na některý z níže uvedených právních základů:

 • Souhlas: Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud jsme získali váš výslovný předchozí souhlas se Zpracováním (tento právní základ se používá pouze ve vztahu ke Zpracování, které je zcela dobrovolné - nepoužívá se pro Zpracování, které je nezbytné nebo povinné v jakémkoli ohledu);
 • Plnění smlouvy: Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud je Zpracování nezbytné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou s námi případně uzavřete; o tento právní základ se například opíráme v případě, poskytujeme služby nebo pokud bychom si s vámi dopisovali v souvislosti s našimi smlouvami;
 • Ochrana životně důležitých zájmů: Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud je Zpracování nezbytné v souvislosti s jakoukoli skutečností nebo událostí, která ohrožuje nebo porušuje vaše životně důležité zájmy, zejména zdraví nebo život;
 • Oprávněný zájem: Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud máme oprávněný zájem na Zpracování vašich Osobních údajů, tedy pokud existuje legitimní a ospravedlnitelný důvod, proč provádět Zpracování; při využití tohoto základu vždy posuzujeme, jestli vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu Osobních údajů nemají přednost před naším oprávněným zájmem.

(F) Citlivé osobní údaje

Shrnutí – Citlivé osobní údaje

Nesnažíme se shromažďovat ani jinak Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje.

Nesnažíme se shromažďovat ani jinak zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje v rámci běžné činnosti. Nejsme schopni však ovlivnit zpracování takových údajů, kdy nám budou například zaslány, případně kdy takové údaje budou vloženy třetími stranami do systému MUNIPOLIS.

(G) Účely, k nimž můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje

Shrnutí – Účely, k nimž můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje

Můžeme vaše Osobní údaje Zpracovávat k těmto účelům: poskytování produktů a služeb vám; zlepšování našich produktů a služeb; zajišťování bezpečnosti našich zákazníků; provozování našich Webových stránek; komunikace s vámi; správa našich IT systémů; provádění průzkumů; zajišťování bezpečnosti systémů; provádění šetření dle potřeby; a zlepšování našich Webových stránek.

Vaše Osobní údaje můžeme Zpracovávat k níže uvedenému účelu:

(platí pro všechny případy)

 • Zasílání krizových zpráv: Odstávky a poruchy inženýrských sítí; dopravní informace (uzavírky, nehody); výstrahy o počasí; pandemické informace.

Vaše Osobní údaje můžeme Zpracovávat k níže uvedeným účelům:

(platí pro případ, kdy nám byl Vámi udělen souhlas se zpracováním Osobních údajů, nebo když jsme v roli Zpracovatele osobních údajů pověřeni zpracováním Vašich Osobních údajů jiným Správcem Osobních údajů {Smluvním partnerem}):

 • Poskytování produktů a služeb: Poskytování našich produktů nebo služeb na vyžádání i bez něj; a komunikace s vámi ohledně takových produktů a služeb.
 • Ke zlepšování služeb pro konečného příjemce: Můžeme využívat vaše Osobní údaje ke zlepšování našich služeb.
 • K poskytování služeb pro konečného příjemce: abychom vám pomohli s řešením jakýchkoli problémů.
 • Ke správě požadavků konečného příjemce: Abychom vám poskytovali ty nejlepší možné služby.
 • K potvrzení vaší způsobilosti: Pokud jsou některé naše služby nebo obsah určeny pouze určité skupině našich konečných příjemců, musíme vaše Osobní údaje Zpracovat, abychom zjistili, zda jsou tyto produkty či obsah určeny pro vás.
 • Ověření konečného příjemce: Ověření konečného příjemce, zda disponuje kontaktními prostředky (e-mail, mobilní telefon).
 • Naše Webové stránky: Provozování a správa našich Webových stránek; poskytování obsahu, komunikace a interakce s vámi prostřednictvím našich Webových stránek; a informování vás o změnách kterýchkoliv našich Webových stránek, našich produktů nebo našich služeb.
 • Komunikace: Komunikace s vámi pomocí jakýchkoli prostředků (a to i prostřednictvím e-mailu, telefonu, textových zpráv, hlasových zpráv, mobilní aplikace, sociálních médií, poštou nebo osobně), se sdělováním zpráv a jiných informací, které by vás mohly zajímat, s tím, že veškerá taková sdělení vám musí být poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy; udržování a aktualizace vašich kontaktních údajů dle potřeby; a získávání vašeho předchozího, volitelného souhlasu dle potřeby. Komunikace s vámi (směrem od vás) se získáváním podnětů, zpráv a jiných informací, které jsou pro vás důležité.
 • Komunikace v rámci partnerského projektu ZmapujTo: Komunikace s vámi za účelem monitorování, odstraňování nelegálních skládek odpadu a zpracovávání poskytnutých informací.
 • Komunikace a provoz IT: Provoz bezpečnostních IT systémů; a prověrky bezpečnosti IT.
 • Průzkumy: Vaše zapojování za účelem získání vašich názorů na naše služby.
 • Zabezpečení: Elektronické zabezpečení (včetně záznamů o historii přihlašování a údajů o přístupu).
 • Šetření: Odhalování, šetření a prevence porušení pravidel a trestné činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Soudní či správní řízení: Prokázání, výkon a obhajoba zákonných práv.
 • Zlepšování našich Webových stránek a Produktů: Identifikace problémů spojených s našimi Webovými stránkami nebo našimi produkty; plánování zlepšení našich Webových stránek nebo našich produktů; a vytváření nových Webových stránek nebo produktů.

(H) Sdělování Osobních údajů třetím osobám

Shrnutí – sdělování Osobních údajů třetím osobám

Vaše Osobní údaje můžeme sdělovat: soudním či správním orgánům; našemu externímu Zpracovateli údajů a subdodavatelům našeho Zpracovatele; jakékoli osobě dle potřeby v souvislosti se soudním či správním řízením; jakékoli osobě dle potřeby za účelem šetření, odhalování nebo prevence trestné činnosti, a to na základě příkazu příslušného orgánu či soudu; jakémukoli nabyvateli našeho podniku; a jakýmkoli externím poskytovatelům zásuvných modulů nebo obsahu na našich Webových stránkách.

Můžeme sdělovat Osobní údaje jiným subjektům v rámci MUNIPOLIS v souladu s příslušnými právními předpisy. Úplný seznam subjektů v rámci MUNIPOLIS, které případně mohou mít přístup k Osobním údajům, je k dispozici v části (T).

Kromě toho můžeme sdělovat Osobní údaje:

 • vám, případně vašim ustanoveným zástupcům
 • soudním a správním orgánům na požádání, na základě zákonné povinnosti nebo příkazu příslušného orgánu, nebo za účelem oznamování informací nebo podezření na porušení příslušného zákona nebo předpisu;

Pokud angažujeme externího Zpracovatele ke Zpracování vašich Osobních údajů, na daného Zpracovatele se budou vztahovat závazné smluvní závazky:

 • Zpracovávat Osobní údaje pouze v souladu s našimi předchozími písemnými pokyny; a
 • přijmout opatření k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti Osobních údajů; spolu s jakýmikoli dalšími požadavky dle příslušných právních předpisů.

(I) Profilování

Shrnutí – Profilování

Zpracování vašich Osobních údajů může zahrnovat automatizované rozhodování, včetně Profilování.

Zpracování vašich Osobních údajů může zahrnovat automatizované rozhodování, včetně Profilování, které se provádí k těmto účelům:

Profilovací činnost

Oslovování konečných příjemců neregistrovaných Smluvních partnerů

Důvody Profilovací činnosti

Analyzujeme, zda existují koneční příjemci, kteří jsou registrovaní u Smluvního partnera, který nebyl dříve registrován, ale nyní se zaregistroval, tak aby se daní koneční příjemci mohli připojit a doplnit příslušné údaje.

Důsledky pro vás

Dostanete notifikační zprávu, že se daný Smluvní partner registroval a že se můžete k danému Smluvnímu parnerovi přihlásit, pokud mu udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů

(J) Převod Osobních údajů do zahraničí

Shrnutí – převod Osobních údajů do zahraničí

Vaše Osobní údaje nepřevádíme mimo EU (EHP).

Nepřevádíme žádné Vaše osobní údaje mimo EU (EHP).

(K) Zabezpečení údajů

Shrnutí – zabezpečení údajů

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich Osobních údajů.

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich Osobních údajů proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému sdělování, neoprávněnému přístupu, jakož i jiným protiprávním nebo neoprávněným formám Zpracování, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Tato technicko-organizační opatření jsou zaznamenána v naší dokumentaci.

(L) Správnost údajů

Shrnutí – správnost údajů

Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby vaše Osobní údaje byly správné a aktualizované a byly vymazány nebo opraveny, pokud zjistíme, že jsou nesprávné. Informujte nás, prosím, pokud vaše Osobní údaje v našem držení jsou nesprávné nebo neaktuální.

Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby:

 • vaše Osobní údaje, které Zpracováváme, byly správné, a v případě potřeby též aktualizované; a
 • jakékoli vaše Osobní údaje, které Zpracováváme a které nejsou správné (s ohledem na účel Zpracování), byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Můžeme vás požádat o potvrzení správnosti vašich Osobních údajů. Vždy nás můžete kontaktovat s žádostí o opravu nebo vymazání nesprávných Osobních údajů. Více informací viz část věnovaná vašim zákonným právům.

(M) Minimalizace údajů

Shrnutí – minimalizace údajů

Činíme všechny přiměřené kroky, abychom omezili objem vašich námi Zpracovávaných Osobních údajů na objem, který je nezbytný.

Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby vaše Osobní údaje, které Zpracováváme, byly omezeny na Osobní údaje důvodně vyžadované v souvislosti s účely uvedenými v tomto dokumentu.

(N) Uchovávání údajů

Shrnutí – uchovávání údajů

Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby vaše Osobní údaje byly uchovávány pouze po dobu, kdy jsou zapotřebí v souvislosti s nějakým zákonným účelem.

Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby vaše Osobní údaje byly Zpracovávány pouze po minimální dobu, která je nezbytná k naplnění účelů uvedených v tomto dokumentu.

Doba uchovávání vašich Osobních údajů se řídí těmito kritérii:

(1) budeme uchovávat kopie vašich Osobních údajů ve formě, která umožňuje identifikaci, pouze po dobu, dokud:

(a) s vámi udržujeme aktivní vztah (například když vám poskytneme služby, nebo když máme dlouhodobý aktivní vztah); nebo

(b) vaše Osobní údaje jsou zapotřebí v souvislosti se zákonnými účely dle tohoto dokumentu (například když kontaktujete naši asistenční službu a my máme oprávněný zájem na Zpracování předmětných údajů, abychom vám mohli poskytnout tu nejvhodnější pomoc a abychom mohli zlepšovat naše produkty a služby),

plus:

(2) po dobu:

(a) trvání jakékoli příslušné promlčecí lhůty (tj. jakéhokoli období, během něhož by jakákoli osoba mohla proti nám uplatnit právní nárok v souvislosti s vašimi Osobními údaji, nebo by jakýkoli orgán mohl zahájit správní či jiné řízení, pro které by vaše Osobní údaje mohly být relevantní); a

(b) dalších dvou (2) měsíců po uplynutí takové promlčecí lhůty (abychom v případě, že nějaká osoba uplatní nárok ke konci promlčecí lhůty, měli k dispozici přiměřenou dobu pro identifikaci Osobních údajů, kterých se nárok týká, nebo v případě, že jakýkoli orgán zahájí řízení, abychom ještě měli v držení příslušnou dokumentaci),

a:

(3) vaše Osobní údaje můžeme nadále Zpracovávat po takovou další potřebnou dobu, jaká je nezbytná, pokud budou vzneseny jakékoli relevantní právní nároky nebo uplatněn jiný právní postup.

Během období uvedených v bodech (a) a (b) výše omezíme Zpracování vašich Osobních údajů na skladování a pokračující zabezpečení takových údajů, vyjma případů, kdy je potřeba je posoudit v souvislosti s jakýmkoli právním nárokem, případně závazkem dle příslušných právních předpisů.

Jakmile uplynou lhůty dle bodu (1), (2) a (3) výše, každá v uvedeném rozsahu, buď:

 • trvale vymažeme nebo zničíme příslušné Osobní údaje; nebo
 • provedeme anonymizaci Relevantních Osobních údajů.

(O) Vaše zákonná práva

Shrnutí – vaše zákonná práva

Podle příslušných právních předpisů můžete mít řadu práv, pokud jde o Zpracování vašich Osobních údajů, včetně: práva neposkytnout nám své Osobní údaje; právo na přístup k vašim Osobním údajům; právo požadovat opravu nepřesností; právo požadovat vymazání nebo omezení Zpracování vašich Osobních údajů; právo vznést námitku proti Zpracování vašich Osobních údajů; právo nechat vaše Osobní údaje v relevantním rozsahu převést jinému Správci; právo odejmout souhlas; a právo podávat stížnosti ohledně Zpracování vašich Osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Před naplněním těchto práv po vás můžeme požadovat prokázání totožnosti.

Podle příslušných právních předpisů můžete mít řadu práv, pokud jde o Zpracování vašich Osobních údajů, včetně:

 • práva neposkytnout nám své Osobní údaje (upozorňujeme však, že se může stát, že nebudeme schopni zajistit vám veškeré výhody spojené s našimi Webovými stránkami, našimi produkty nebo našimi službami, pokud nám své Osobní údaje neposkytnete – například se může stát, že nebudeme schopni vyřídit vaše objednávky bez nezbytných údajů); při neposkytnutí kontaktních údajů (e-mailové adresy nebo telefonního čísla) nutně nebude možné provést ověření, a tudíž takové údaje jsou vyžadovány jako nezbytné;
 • práva požadovat přístup k vašim Osobním údajům nebo právo požadovat jejich kopie, spolu s informacemi o povaze, Zpracování a sdělování předmětných Osobních údajů;
 • právo požadovat opravu jakýchkoli nepřesností ve vašich Relevantních osobních údajích;

(pozn. své údaje můžete také změnit v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci)

 • právo z oprávněných důvodů požadovat:
  • vymazání vašich Relevantních osobních údajů; nebo
  • omezení Zpracování vašich Relevantních osobních údajů;
 • právo nechat určité své Relevantní osobní údaje převést jinému Správci, a to v možném rozsahu ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu;
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně Profilování, které má pro vás právní účinky nebo jej obdobně významně ovlivňuje;
 • právo kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů;
 • pokud Zpracováváme vaše Osobní údaje na základě vašeho souhlasu, právo souhlas odejmout (s tím, že odnětí souhlasu se nedotkne zákonnosti jakéhokoli Zpracování, které bylo uskutečněno před dnem, kdy jsme obdrželi oznámení o odnětí souhlasu, a nebrání Zpracování vašich Osobních údajů na základě jiného dostupného právního základu);
 • právo podávat stížnosti ohledně Zpracování vašich Relevantních osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů (zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů).
  • bližší informace včetně formuláře jsou dostupné na www.uoou.cz

Samostatně vás informujeme, že máte právo z oprávněných důvodů vznést námitku proti Zpracování vašich Relevantních osobních údajů z naší strany nebo naším jménem, včetně přímého marketingu.

Tím nejsou dotčena vaše práva ze zákona.

Pokud byste chtěli uplatnit některé z těchto práv, případně pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto práv nebo jakéhokoli jiného ustanovení tohoto dokumentu, případně ohledně Zpracování vašich Osobních údajů, obraťte se prosím na nás prostřednictvím kontaktních údajů dle části (S) níže, Upozorňujeme, že:

 • před naplněním těchto práv po vás můžeme požadovat prokázání totožnosti;
 • pokud vaše žádost vyžaduje zjištění dalších skutečností (například stanovení, zda je jakékoli Zpracování v rozporu s příslušnými právními předpisy), prošetříme vaši žádost přiměřeně rychle, než rozhodneme o dalším postupu; a
 • pokud je zpracovávání z naší strany založeno na našich povinnostech ze zákona, může se stát, že nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.

(P) Cookies a podobné technologie

Shrnutí – Cookies a podobné technologie

Vaše Osobní údaje můžeme Zpracovávat prostřednictvím umisťování nebo čtení Cookies a podobných technologií.

Když navštívíte nějakou Webovou stránku, můžeme umístit Cookies (malý datový soubor) do vašeho zařízení, nebo číst Cookies již tam umístěné, vždy s vaším souhlasem, pokud je dle právního předpisu zapotřebí. Používáme Cookies k zaznamenání informací o vašem zařízení, prohlížeči, a v některých případech také preferencí a prohlížecích zvycích. To může zahrnovat analýzu toho, jak návštěvníci interagují s našimi Webovými stránkami, abychom mohli zlepšit váš prožitek, poskytnout vám relevantnější obsah a nabídnout vám relevantnější službu.

Vaše Osobní údaje můžeme Zpracovávat prostřednictvím Cookies a podobných technologií.

(Q) Podmínky užívání

Shrnutí – Podmínky užívání

Veškeré užívání našich Webových stránek je plně v souladu s dokumenty http://www.munipolis.cz

Veškeré užívání našich Webových stránek, našich produktů nebo našich služeb je plně v souladu s dokumenty http://www.munipolis.cz. Doporučujeme, abyste tyto dokumenty pravidelně kontrolovali, abyste zaznamenali jakékoli změny, které případně provedeme.

(R) Přímý marketing

Shrnutí – přímý marketing

Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, abychom vás kontaktovali s informacemi o produktech a službách MUNIPOLIS. Kdykoli se můžete zdarma odhlásit.

Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, abychom vás kontaktovali e-mailem, telefonicky, reklamním sdělením či jinou formou sdělení, a poskytli vám informace o produktech a službách MUNIPOLIS. Můžeme vám zasílat informace o našich produktech a službách, chystaných propagačních akcích, jakož i další informace, které by vás mohly zajímat, s využitím kontaktních údajů, které jste nám poskytli, a vždy v souladu s právními předpisy.

(S) Kontaktní údaje na nás a „Pověřence pro ochranu osobních údajů“

Shrnutí – kontaktní údaje na nás „Pověřence pro ochranu osobních údajů“

Můžete kontaktovat nás (písemně, telefonicky, e-mailem, datovou schránkou) nebo Pověřence pro ochranu osobních údajů (e-mailem).

S připomínkami, dotazy nebo pochybnostmi ohledně informací uvedených v tomto dokumentu, případně jakýmikoli jinými otázkami ve vztahu ke Zpracování Osobních údajů, které provádíme sami nebo necháme provádět, nás můžete kontaktovat viz níže.

 • MUNIPOLIS s.r.o.
 • IČ: 29198950
 • Adresa: Londýnské náměstí 886/4, Štýřice, 639 00 Brno
 • Tel.: +420 +420 533 533 355
 • E-mail: info@munipolis.cz
 • Dat.schr.: nnbjnjm
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
 • Jméno: Ing. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M
 • E-mail: dpo@munipolis.cz

(T) Seznam správců, zpracovatelů Osobních údajů a Technických zpracovatelů

Shrnutí – seznam Správců, Zpracovatelů Osobních údajů a Technických zpracovatelů

Seznam organizací, které mohou podílet na zpracovávání Vašich Osobních údajů.

 • SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • MUNIPOLIS s.r.o.
 • IČ: 29198950
 • Adresa: Londýnské náměstí 886/4, Štýřice, 639 00 Brno, ČR
 • Tel.: +420 533 533 355
 • E-mail: info@munipolis.cz
 • Dat.schr.: nnbjnjm

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TECHNIČTÍ ZPRACOVATELÉ

iMakers, s.r.o., IČ: 292 28 875, Účel: Poskytování podpory pro mobilní aplikaci MUNIPOLIS

SMSbrána, s.r.o.,IČ: 067 19 350, Účel: Poskytování SMS služeb

(U) Definice pojmů

 • "Citlivé osobní údaje" neboli „Osobní údaje zvláštních kategorií“ znamená Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, fyzickém či duševním zdraví, sexuálním životě nebo odsouzení v trestních věcech a trestných činech, skutečném či domnělém, rodné číslo či jakékoli jiné informace, které jsou podle příslušných právních předpisů pokládány za citlivé.
 • "Cookie" znamená malý soubor, která se umisťuje na vaše zařízení při návštěvě nějaké webové stránky (včetně našich Webových stránek). Odkaz na “Cookie” v tomto dokumentu zahrnuje analogické technologie, jako je například web beacon a clear GIF.
 • "EHP" znamená Evropský hospodářský prostor.
 • "Osobní údaje" jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • "Profilování" znamená jakoukoli formu automatizovaného zpracování Osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
 • "Relevantní osobní údaje" znamená Osobní údaje, ve vztahu, k nimž působíme jako Správce.
 • "Smluvní partner" je subjekt, který za pomocí MUNIPOLIS poskytuje služby konečným příjemcům. Smluvní partner se po zaregistrování stává Správcem příslušných Osobních údajů konečných příjemců, kteří si daného Smluvního partnera zvolili jako poskytovatele služeb MUNIPOLIS.
 • "Správce" „Správce osobních údajů“ znamená subjekt, který rozhodne, jak a proč budou Osobní údaje Zpracovávány. V mnoha jurisdikcích nese Správce primární odpovědnost za dodržování příslušných předpisů na ochranu Osobních údajů.
 • "Technický zpracovatel" znamená jakoukoli osobu nebo subjekt, který poskytuje služby/řešení na kterém Správce nebo Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce.
 • "Úřad pro ochranu osobních údajů" znamená nezávislý orgán státní správy, který je ze zákona pověřen dozorovat dodržování příslušných předpisů na ochranu osobních údajů.
 • "ZmapujTo" projekt (zmapujto.cz) společnosti MUNIPOLIS s.r.o. umožňující rozšíření funkcí MUNIPOLIS, s cílem bojovat proti nelegálním skládkách odpadu.
 • "Zpracovat", "Zpracováním" nebo "Zpracovávaný" znamená jakoukoli operaci s Osobními údaji, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 • "Zpracovatel" znamená jakoukoli osobu nebo subjekt, který Zpracovává Osobní údaje pro Správce (mimo zaměstnanců Správce).
 • "Webová stránka" znamená jakoukoli webovou stránku, kterou provozujeme nebo udržujeme, nebo provozovanou nebo udržovanou naším jménem.[1] Pro zajištění provozu MUNIPOLIS je nezbytné zpracovávat osobní údaje spojené s evidencí činností chováním konečného příjemce, které mají vliv na zaznamenání projevů vůle konečného příjemce, a to v případě, že nebyl zvolen žádný Smluvní partner, případně daný Smluvní Partner není v MUNIPOLIS zaveden jako aktivní. [2] Pro zajištění provozu MUNIPOLIS je nezbytné zpracovávat osobní údaje spojené s evidencí činností chováním konečného příjemce, které mají vliv na zaznamenání projevů vůle konečného příjemce, a to v případě, že subjekt údajů zvolil Smluvního partnera, který je v MUNIPOLIS aktivní, kde Smluvní partner je Správcem osobních údajů a MUNIPOLIS Technickým zpracovatelem osobních údajů. [3] Pokud bude MUNIPOLIS udělen příslušný souhlas se zpracováním osobních údajů, může danou činnost vykonávat jako Smluvní partneři. [4] Tzn. že je v MUNIPOLIS zaregistrována. [5] Tzn. že je v MUNIPOLIS zaregistrována.