MUNIPOLIS

MUNIPOLIS

Podmínky komunikačního systému
MUNIPOLIS

I. Předmět smlouvy

 1. Předmětem plnění Poskytovatele je poskytování komunikačního systému MUNIPOLIS (komplexu komunikačních a souvisejících služeb, dále jen MUNIPOLIS) Poskytovatelem odběrateli služby (dále Uživatel či Partner SM), který využívá MUNIPOLIS k poskytování informací Příjemcům informací na základě smlouvy, kterou tvoří Aktivační formulář komunikačního systému MUNIPOLIS, příp. Smlouva či Objednávka o poskytování služeb komunikačního systému MUNIPOLIS, a tyto Podmínky komunikačního systému MUNIPOLIS (dále jen Podmínky), uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem (dále jen Smlouva), a případně i na základě jiné smlouvy, uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem (například i podepsané objednávky Poskytovatelem a Uživatelem), která samostatně upravuje podmínky poskytování doplňkových a asistenčních služeb (dále jen Objednávka).

II. Cena a platební podmínky

 1. Uživatel se zavazuje hradit Poskytovateli řádně a včas cenu stanovenou ve Smlouvě nebo v Objednávce a v Ceníku komunikačních kanálů MUNIPOLIS.
 2. Je-li Smlouvou nebo Objednávkou objednaná služba na více zúčtovacích období, je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu předem tak, aby cena byla zaplacena ještě před započetím příslušného období. Nebude-li cena řádně a včas zaplacena, je Poskytovatel oprávněn pozdržet své plnění až do úplného uhrazení vyúčtované částky.
 3. Ceny dle Smlouvy nebo Objednávky za průběžně poskytovaná a placená plnění mohou být dle uvážení Poskytovatele každoročně zvyšovány o procento odpovídající kladnému procentu meziroční inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to vždy s účinností nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude takové vyhlášení oficiálně učiněno. Při výpočtu nové výše ceny v důsledku inflace se bude vždy vycházet z aktuální výše ceny, tj. z ceny případně již zvýšené o inflaci. K prvnímu zvýšení může dojít nejdříve po uplynutí 12 měsíců od začátku doby plnění. Případná záporná procentní hodnota meziroční inflace nemá na tyto ceny vliv.
 4. Je-li Smlouvou nebo Objednávkou objednaná služba jednorázová nebo služba, jejíž cena je určena dle skutečného rozsahu čerpání, je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu za takové plnění po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo poskytováno. Ceny komunikačních kanálů uvedené ve Smlouvě nebo Objednávce jsou platné ke dni uzavření Smlouvy nebo Objednávky. Při změně Ceníku komunikačních kanálů MUNIPOLIS oproti Smlouvě nebo Objednávce jsou platné ceny uvedené v Ceníku komunikačních kanálů MUNIPOLIS, a to ode dne jeho účinnosti.
 5. Splatnost faktur se sjednává v délce 14 dnů od vystavení faktury Poskytovatelem.
 6. Uzavřením Smlouvy či potvrzením Objednávky Uživatel souhlasí s tím, že vyúčtování ceny za objednané služby může Poskytovatel uskutečnit v elektronické formě (dále jen Elektronická faktura). Uživatel bere na vědomí, že Elektronická faktura je plnohodnotnou náhradou faktury v písemné formě, a že vystavením Elektronické faktury už Poskytovatel není povinen zasílat Uživateli faktury v písemné formě. Poskytovatel má výhradní právo volby mezi zasláním elektronické faktury nebo faktury v písemné formě.
 7. Nepřipouští-li právní řád Uživatele použití Elektronické faktury, nebo pro ni stanoví určité podmínky, je Uživatel povinen o tom Poskytovatele informovat bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy či potvrzení Objednávky, jinak není oprávněn se pro účely splatnosti ceny takové skutečnosti dovolávat.

III. Trvání smlouvy

 1. Smlouva nebo Objednávka se uzavírá na dobu, která je v ní uvedená.
 2. Není-li ve Smlouvě nebo v Objednávce uvedeno jinak, platí u plnění objednaného na více zúčtovacích období, že začátkem doby plnění je první den měsíce následujícího po uzavření Smlouvy nebo potvrzení Objednávky, dobou plnění je 1 rok, uplatní se postup pro prodloužení závazku dle Smlouvy či Objednávky a interval platby je jednoletý.
 3. Pokud kterákoliv smluvní strana neoznámí u opakujícího se plnění objednaného na více zúčtovacích období druhé smluvní straně, že trvá na ukončení smluvního vztahu, a to nejpozději 2 měsíce před datem ukončení poskytování služeb dle Smlouvy nebo Objednávky, po uplynutí doby trvání smluvního vztahu se poskytování plnění automaticky prodlužuje o jeden rok, a to opakovaně.

IV. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo i zastavit poskytování služeb v případech, kdy jsou nebo dle Poskytovatele mohou být služby Uživatelem užívány v rozporu s dobrými mravy, platnými právními předpisy, smluvními dokumenty nebo s podmínkami poskytování služeb mobilních operátorů nebo jiných nenahraditelných dodavatelů služeb, ale i z jiných obdobných důvodů či z důvodů stanovených v těchto Podmínkách. Poskytovatel je oprávněn odmítnout zahájit nebo pozastavit plnění předmětu Smlouvy nebo Objednávky výslovně také na dobu, kdy vůči němu Uživatel neplní své závazky.
 2. Poskytovatel je povinen na základě pověření Uživatele (čl. V. odst. 5 těchto Podmínek) doručit sdělení komunikované i třetí osobou v rámci Systému doplňkové výstrahy občanů (dále jen SDVO). SDVO je v rámci komunikačního systému MUNIPOLIS doplňkovou funkcí zajišťující krizovou komunikaci, pro co nejširší dosah varování společně s provozovatelem mobilní aplikace Záchranka, kterým je Aplikace Záchranka, z.ú., IČ: 054 35 773, se sídlem Vachova 43/5, Brno. Jednotlivá sdělení budou předávána přímo operátorem a rozeslána Poskytovatelem Příjemcům informací bez zapojení Uživatele. Poskytovatel je povinen zajistit, že jednotlivá sdělení v rámci SDVO budou odeslána Příjemcům informací do zasažené oblasti (výjimkou jsou pouze varování s celostátním dopadem), tzn. všem Příjemcům informací nacházejícím se v zasažené oblasti, ať již jsou registrováni ke kterémukoli z Uživatelů, anebo všem Příjemcům informací, registrovaných k Uživateli v zasažené oblasti. V rámci pověření Uživatel určí informační kanál k rozeslání zprávy (SMS, e-mailová zpráva, zpráva do mobilní aplikace apod.) z možností komunikačního systému MUNIPOLIS. Poskytovatel služeb MUNIPOLIS neodpovídá za dostupnost služby aplikace Záchranka.

V. Povinnosti a odpovědnost Uživatele

 1. Uživatel se zavazuje užívat komunikační systém MUNIPOLIS v souladu se Smlouvou, příp. Objednávkou, těmito Podmínkami a platným právním řádem.
 2. V případě, že se Uživatel dozví o možném porušení právních předpisů, které souvisí s plněním Smlouvy nebo Objednávky, je povinen o tom Poskytovatele bezodkladně informovat a poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost při zjednání nápravy.
 3. Uživatel se zavazuje poskytnout přístupy do komunikačního systému MUNIPOLIS jen oprávněným osobám.
 4. Uživatel je plně odpovědný za obsah a formu jím komunikovaných sdělení, včetně odpovědnosti autorskoprávní, neboť prostřednictvím uživatelského rozhraní sám zadává jednotlivá sdělení k předání Příjemcům informací. Uživatel bere na vědomí, že tato jeho odpovědnost nezaniká žádnou činností Poskytovatele, jelikož Uživatel stále zůstává odesílatelem sdělení.
 5. Uživatel tímto výslovně pověřuje Poskytovatele, aby komunikační systém MUNIPOLIS využil k informování Příjemců informací prostřednictvím SDVO. Komunikované sdělení v takovém případě nemusí být odesláno Uživatelem, ale i jiným orgánem veřejné moci, zejména krizovým orgánem zřízeným při krajském úřadu. Uživatel dále výslovně pověřuje Poskytovatele, aby k zajištění krizové komunikace v rámci SDVO komunikační systém MUNIPOLIS propojil přímo na operátora krizového orgánu. Jednotlivá sdělení budou rozeslána bez dalšího konkrétního pokynu Uživatele na základě obecného pověření. Sdělení v rámci SDVO jsou primárně zasílaná bezplatnými komunikačními kanály (e-mailová zpráva, zpráva do mobilní aplikace). Placený komunikační kanál (SMS) je možné použít jen na základě souhlasu subjektu údajů, který si danou službu aktivuje. Náklady za odsouhlasené využití placeného komunikačního kanálu hradí Uživatel.
 6. Uživatel bere na vědomí, že telefonní čísla u Příjemců informací mohou měnit svého majitele, a zavazuje se přijmout vhodná opatření, která na něm lze požadovat, k tomu, aby se sdělení dostala k osobě, která má být jejich adresátem, tedy aby nepřesné údaje byly opraveny nebo vymazány.
 7. Má-li být podle všech okolností Příjemcem informací (adresátem notifikačního sdělení) nezletilá osoba, zejména pak osoba mladší 15 let (např. u notifikací v rámci školních kroužků apod.), Uživatel se výslovně zavazuje zajistit souhlas jeho zákonného zástupce se zasíláním takových sdělení.
 8. Uživatel je povinen zdržet se zasílání jakýchkoli marketingových sdělení mimo pracovní dny v čase před 8. hodinou a po 18. hodině. Uživatel se dále zavazuje užívat obezřetně v mobilní aplikaci tzv. push notifikací (oznámení, která se Příjemci informací objeví přímo na displeji mobilního telefonu) a využívat je tak, aby nedocházelo k obtěžování Příjemce informací.
 9. V případě marketingových sdělení se Uživatel zavazuje zajistit dodržování všech norem o regulaci reklamy a o zasílání sdělení marketingového charakteru. Pokud jsou Příjemci informací kontaktováni s marketingovým sdělením, je možné tak činit jen s jejich předchozím souhlasem, přičemž Uživatel je povinen takto poskytnutý souhlas Poskytovateli na jeho žádost kdykoli bezodkladně prokázat. Dále je povinností Uživatele zprávu označit jako marketingové sdělení, uvést do něj svou totožnost jakožto odesílatele sdělení, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, a jasně a zřetelně uvést možnost, jak snadno a bez jakýchkoliv nákladů projevit nezájem o zasílání dalších marketingových sdělení. Uživatel je zejména povinen zdržet se zasílání sdělení, která propagují:
  1. nelegální zboží a služby – zejména drogy, pornografie, násilí,
  2. ohrožování rozumového, citového nebo mravního vývoje dětí,
  3. spotřebitelské úvěry,
  4. loterie, sázení a gambling,
  5. audiotexové linky,
  6. politické strany a hnutí či politické názory.
 10. Data získaná do komunikačního systému MUNIPOLIS od Českého hydrometeorologického ústavu jsou nepřenositelná. Jde zejména o výstrahy a informace Systému integrované výstražné služby (SIVS), Hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS) a Smogového varovného a regulačního systému (SVRS) v rozsahu území celé České republiky.

VI. Odpovědnost za škodu, vyloučení odpovědnosti

 1. V případě, že obsah Uživatelem zasílaných sdělení prokazatelně poškozuje Poskytovatele nebo mu způsobuje újmu, a to z důvodu, že je v rozporu s platnými právními předpisy, smluvními dokumenty nebo odporuje dobrým mravům, zejména pokud Uživatel nedodrží omezení pro zasílání sdělení, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Uživateli náhradu celé vzniklé újmy, a to včetně smluvních pokut a sankcí, které Poskytovatel zaplatil třetím stranám (orgánům veřejné moci, operátorům, ostatním smluvním partnerům atd.) v důsledku jednání Uživatele.
 2. Uživatel je povinen nahradit Poskytovateli újmu vzniklou každým svým jednotlivým pochybením, které může spočívat zejména v tom, že
  1. zadá k odeslání sdělení, které bude v rozporu s dobrými mravy, s právním řádem ČR nebo smluvními dokumenty; vzhledem k tomu, že Příjemci informací mohou být i osoby mladší 18 let, porušením dobrých mravů se rozumí i nabídka služeb pro dospělé,
  2. bude poškozovat jiného soutěžitele nebo Poskytovatele,
  3. Příjemci informací odmítne poskytnout plnění dle svého sdělení nebo pro četnost jeho sdělení bude jeho jednání z pohledu průměrného spotřebitele vnímáno jako hrubě obtěžující,
  4. Uživatel jinak poruší ujednání Smlouvy, či Objednávky.
 3. V případě prodlení Uživatele s úhradou za služby Poskytovatele dle jím vystavené faktury je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení od prvního dne po splatnosti faktury. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
 4. Poskytovatel neodpovídá v rozsahu povoleném právními předpisy za jakoukoliv újmu, která vznikne při plnění této Smlouvy či Objednávky či v jakékoliv souvislosti s nimi. Poskytovatel tak mimo jiné neodpovídá za újmu, která vznikne v důsledku:
  1. poruchy, opravy nebo údržby sítí mobilních operátorů, nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb,
  2. omezení nebo zastavení poskytování služby v důsledku omezení nebo zastavení poskytování služby ze strany mobilního operátora nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb, například v důsledku stávky, lokálního výpadku elektrického proudu, teroristického útoku, živelných pohrom, jiných krizových situací a podobně,
  3. nesprávného použití systému komunikačního systému MUNIPOLIS či kterékoli její části Uživatelem,
  4. nesprávného použití systému komunikačního systému MUNIPOLIS či kterékoli její části, výslovně mobilní aplikace, ze strany Příjemců informací; takovým nesprávným použitím se rozumí např. nepravé hlášení podnětů nebo nepravá odpověď v anketě,
  5. chybných dat dodaných do komunikačního systému MUNIPOLIS třetími stranami nebo jejich chybnou interpretací, jejich dalším zpracováním nebo sdílením,
  6. chyb v přenosu, nekvality dat nebo nedostatečné bezpečnosti dat během přenosu prostřednictvím prostředků jiných subjektů,
  7. nedostupnosti služeb v důsledku nedostatečného, nedostupného či nefunkčního připojení k síti internet či technického vybavení na straně Uživatele či Příjemce informací.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Je řešena v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů (www.munipolis.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a ve Zpracovatelské smlouvě.

VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Nedílnou součástí těchto Podmínek je Technická specifikace, která definuje technické parametry služeb v rámci systému MUNIPOLIS, a jejíž platné znění je k dispozici v administračním rozhraní MUNIPOLIS.
 2. Pro Smlouvy uzavřené v minulosti, jejichž součástí byly Podmínky obsahující v přílohách Moduly komunikačního systému Mobilní Rozhlas a Podmínky asistenčních a jiných doplňkových služeb, jsou přílohy stále platné; v případě rozporu s Technickou specifikací modulů a doplňkových služeb systému Mobilní Rozhlas je platná tato Technická specifikace; její obsah je k dispozici v rámci administračního rozhraní MUNIPOLIS.
 3. Nedílnou součástí těchto Podmínek je Ceník komunikačních kanálů MUNIPOLIS (dále jen Ceník), který je každému Uživateli dostupný v administračním rozhraní MUNIPOLIS.
 4. Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou další ujednání Zpracovatelské smlouvy, která řeší práva a povinnosti při zpracování osobních údajů mezi Poskytovatelem a Uživatelem a jejíž základní ustanovení jsou obsažená ve Smlouvě.
 5. Tyto Podmínky se obdobně vztahují také k plnění na základě smlouvy nebo objednávky komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas.
 6. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Podmínky nebo jejich část a Ceník při změně technických, provozních, obchodních či organizačních podmínek na své straně nebo při změnách na trhu, a to v celém rozsahu. O všech změnách bude Uživatel informován písemně nebo elektronickými prostředky s využitím údajů poskytnutých Uživatelem, a to nejméně měsíc před nabytím účinnosti těchto změn. V případě, že Uživatel s novými Podmínkami nebo novým Ceníkem nebude souhlasit, je oprávněn Smlouvu vypovědět s měsíční výpovědní dobou - do uplynutí výpovědní doby platí pro Uživatele původní znění Podmínek. K výpovědi doručené po nabytí účinnosti změn se nepřihlíží. V případě, že Uživatel Smlouvu nevypoví, má se za to, že se změnou souhlasí. Jakékoliv oznámení Uživatele o tom, že nesouhlasí se změnou Podmínek, má stejné účinky jako výslovná výpověď Objednávky.
 7. Tyto Podmínky jsou účinné od 01. 06. 2022.

Příloha Podmínek - Další ujednání zpracovatelské smlouvy

 1. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje nebo identifikace dle prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity. Předmětem zpracování jsou osobní údaje jednotlivých Příjemců informací zapojených do komunikačního systému MUNIPOLIS a dále osobní údaje kontaktních osob subjektů zapojených do tohoto systému (zejména zástupců obcí a příspěvkových organizací). Doba trvání zpracování je rovna době zapojení obce do komunikačního systému MUNIPOLIS; při zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu platnosti tohoto souhlasu. Povahou zpracování je dobrovolné získání osobních údajů od dotčených osob a informovaného souhlasu s jejich zpracováním, a samotné zpracování osobních údajů, a zpracování osobních údajů nutných pro řádné plnění Smlouvy či Objednávky, přičemž jde zejména o jméno a příjmení a kontaktní a lokační údaje. Účelem zpracování je zajištění fungování komunikačního systému MUNIPOLIS a partnerských projektů, zejména zasílání informačních a krizových zpráv, zjištění názoru v anketách, zjištění polohy nebo pohybu a dále informování o novinkách.
 2. Poskytovatel se při zpracování osobních údajů pro Uživatele zavazuje
  1. zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele, včetně v otázkách předání osobních údajů mimo Evropskou unii nebo předání osobních údajů mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Poskytovatele vztahuje; v takovém případě Poskytovatel Uživatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu; Poskytovatel a Uživatel si ujednali, že zpracování osobních údajů v souladu s podmínkami Smlouvy nebo Objednávky je zpracováním na základě doloženého pokynu Uživatele,
  2. zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; tato povinnost mlčenlivosti musí trvat i po skončení smluvního vztahu mezi zpracovatelem a osobou oprávněnou zpracovávat osobní údaje,
  3. přijmout všechna opatření požadovaná podle článku 32 GDPR, tedy s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
   1. pseudonymizace a šifrování osobních údajů,
   2. schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování,
   3. schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,
   4. procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
  4. při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim,
  5. zohlednit povahu zpracování, být Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pro splnění Uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jak je stanoví GDPR,
  6. být Uživateli nápomocen při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má k dispozici, při
   1. zabezpečení zpracování osobních údajů,
   2. ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu,
   3. oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, a případně také při
   4. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
   5. předchozích konzultacích před zpracováním s dozorovým úřadem,
  7. v souladu s rozhodnutím Uživatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit Uživateli po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje po Poskytovateli uložení daných osobních údajů,
  8. poskytnout Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého Uživatel pověřil, a k těmto auditům přispět.
 3. Poskytovatel je oprávněn povolením Uživatele využít k zajištění plnění také subdodavatele. Poskytovatel bude Uživatele informovat o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Subdodavateli budou na základě smlouvy nebo jiného právního aktu podle práva Evropské unie nebo členského státu uloženy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v těchto Podmínkách nebo jiném právním aktu mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření. Nebude-li uvedený další subdodavatel plnit své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Uživateli za plnění jeho povinností i nadále plně Poskytovatel.
 4. Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Uživatele v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje GDPR nebo jiné předpisy Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů.
 5. Poskytovatel poskytuje Uživateli tyto dodatečné záruky, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR:
  1. kontrola neoprávněných přístupů k osobním údajům,
  2. šifrovaný přenos dat od Poskytovatele,
  3. umístění datového úložiště s osobními údaji v uzamčené místnosti,
  4. záloha dat prováděná do jiné lokality šifrovaným přenosem s přístupem pouze pověřených osob Poskytovatele.
 6. Vzhledem k tomu, že Poskytovatel má sídlo v České republice, Poskytovatel a Uživatel si ujednali podmínky zpracování osobních údajů tak, aby odpovídalo požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 („GDPR“). Jsou-li státem Uživatele kladeny na toto zpracování další požadavky, je povinen o tom Poskytovatele bezodkladně informovat a poskytnout mu součinnost pro jejich splnění.

Archiv obchodních podmínek