MUNIPOLIS

MUNIPOLIS

Obchodní podmínky platné do 9. 3. 2017:

Všeobecné obchodní podmínky registrace k odběru informací ze služby Mobilní Rozhlas

1. Definice pojmů

1.1 Službami portálu Mobilnírozhlas.cz se rozumí využití poskytovaných služeb tohoto portálu spočívajících ve zprostředkování komunikace mezi uživatelem a registrovanými příjemce informací.


1.2 Tam, kde se dále hovoří o „Dohodě“, je tím míněna smlouva o poskytování informací uzavřená v jakékoli formě mezi uživatelem a příjemcem informací, jejíž nedílnou součástí jsou "Všeobecné podmínky služeb portálu Mobilnírozhlas.cz".

1.3 Provozovatel služby Mobilnírozhlas.cz je společnost Neogenia s.r.o., IČ: 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, vedené u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64961, bankovní spojení: 5035660001/5500, Raiffeisenbank a.s.

1.4 Uživatel je právnická osoba, která pomocí služby Mobilnírozhlas.cz informuje příjemce informací, kteří se přihlásí kodběru informací.

1.5 Příjemcem informací je fyzická osoba, která se registruje k příjmu informací od obce a dá kdispozici své kontakty k příjmu informací ze své obce prostřednictvím aplikace Mobilnírozhlas.cz.

1.6 Dohoda je uzavřena okamžikem registrace zájemce o služby portálu Mobilnírozhlas.cz.

2. Práva a povinnosti provozovatele, obce

2.1 Do služby Mobilnírozhlas.cz se může registrovat každá fyzická osoba, která má zájem získávat informace zdané obce pomocí poskytovaných služeb, a to zejména vpodobě textových či hlasových zpráv. Registrace kodběru informací může proběhnout několika způsoby (podle nastavení každé obce):
- registrace pomocí online formuláře dané obce
- zasláním SMS zprávy ve tvaru KLICOVE_SLOVOmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍ na telefonní číslo podle nastavení
- vyplněním údajů na registračním letáku a jeho odevzdáním na stanovém místě vměstě či obci (OÚ)

2.2 Služba je poskytována i obyvatelům mladším 18let.

2.3 Uživatel si vyhrazuje právo nezasílat informativní textové či hlasové zprávy osobám mladším 18 let, a to vpřípadě, že by povaha a obsah těchto zpráv nebyla pro tyto osoby vhodná.

2.4 Uživatel má právo kdykoli registraci příjemce informací zrušit či zanechat zasílání informací prostřednictvím služeb portálu Mobilnírozhlas.cz, a to i bez udání důvodů. O tom bude každého příjemce informací vždy informovat poslední informační zprávou.

2.5 Provozovatel se zavazuje, že NEBUDE zasílat na cílové zařízení příjemců informací zprávy s reklamním obsahem. Uživatel má právo zasílat příjemcům informací kromě obecných informativních zpráv také zprávy sreklamním obsahem.

2.6 Provozovatel nenese odpovědnost za obsah hlasových či textových zpráv zasílaných přes službu Mobilnírozhlas.cz. Tuto odpovědnost nese výhradně uživatel.

3. Práva a povinnosti Příjemce informací

3.1 Příjemce informací se může registrovat k odběru informací ze služby Mobilnírozhlas.cz a zvolit o jaké informace má zájem (krizové informace, informace o dění ve městě, …). Kategorie informací definuje uživatel.

3.2 Příjemce informací se registruje na základě svého mobilního čísla, jehož aktuálnost je ověřována potvrzovací SMS zprávou skrátkým potvrzovacím kódem.

3.3 Zájemce o služby portálu Mobilnírozhlas.cz potvrzuje správnost jím vyplněných údajů a souhlas s podmínkami uvedenými v této Dohodě, který při registraci výslovně potvrzuje.

3.4 Příjemce informací před dokončením registrace stvrzuje, že je osobou starší 18 let, případně osobou starší 15 let, jejíž rozumové a volní schopnosti jsou zcela dostatečné pro přijímání informačních zpráv a jejich využívání ve prospěch vlastní či jiných. Osobu mladší 15 let může registrovat jen její zákonný zástupce, který nese odpovědnost za registraci a důsledky přijímání zpráv takovou registrovanou osobou.

3.5 Příjemce informací souhlasí s využitím jím předaných dat obci, a to zejména telefonního čísla, e-mailu a jména k zasílání informací o dění vměstě či obci, a to těch, jejichž odběr si výslovně zvolil při registraci.

3.6 Příjemce informací je povinen oznámit obci neprodleně jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit plnění dohody, jinak není možné zaručit maximální kvalitu služby a přesnost zasílaných informací.

3.7 Příjemce informací se může zodběru informací odhlásit pomocí webového registračního formuláře zadáním čísla, které použil při registraci a následnou změnou nastavení.

4. Platební podmínky

4.1 Registrace k odběru informací prostřednictvím služby Mobilní Rozhlas je zdarma. Výjimkou je registrace prostřednictvím SMS zprávy, kde příjemce informací zaplatí svému operátorovi odeslanou SMS zprávu podle svého tarifu.

4.2 Využívání služby Mobilnírozhlas.cz ze strany příjemců informací a přijímaní veškerých informativních zpráv (textových či hlasových) je zdarma.

4.3 Využívání služby Mobilnírozhlas.cz ze strany obce je zpoplatněno. Cena je sjednána ve smlouvě mezi uživatelem a provozovatelem.

5. Reklamační pravidla a reklamační řád

5.1 Provozovatel vynaloží veškeré rozumně splnitelné úsilí, aby nedocházelo k problémům se službou portálu Mobilnírozhlas.cz

5.2 Příjemce informací nemá vůči provozovateli nárok na náhradu škody vzniklou v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb Mobilnírozhlas.cz. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv jednání nebo opomenutí příjemce informací.

6. Všeobecné podmínky

6.1 Příjemce informací souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, ostatní doplňkové informace uživatelem jako správcem osobních údajů pro účel vyplývající z těchto podmínek. Účelem zpracování osobních údajů je identifikace příjemce informací pro umožnění jejich zasílání. Souhlas je udělen na dobu 10 let. Příjemce informací současně souhlasí s tím, že zpracovávat osobní údaje bude i provozovatel. Za osobu mladší 15 let poskytuje souhlas její zákonný zástupce registrací takové osoby.

6.2 Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Příjemce informací může dohodu kdykoliv zrušit prostřednictvím webového registračního formuláře po přihlášení do svého účtu či na podpora@mobilnirozhlas.cz.

6.3 Příjemce informací své technické dotazy, návrhy či připomínky zasílá na e-mail podpora@mobilnirozhlas.cz.

6.4 Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Podmínky nebo jejich část při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně poskytovatele nebo při změnách na trhu, a to v celém rozsahu. O všech změnách bude uživatel informován písemně nebo elektronickými prostředky s využitím údajů poskytnutých uživatelem, a to nejméně měsíc před nabytím účinnosti těchto změn. V případě, že uživatel s novými Podmínkami nebude souhlasit, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s měsíční výpovědní dobou. V případě, že uživatel smlouvu nevypoví, má se za to, že uživatel se změnou souhlasí.