MUNIPOLIS

MUNIPOLIS

Obchodní podmínky platné 1. 1. 2018 - 24. 5. 2018

Podmínky komunikačního ekosystému
Mobilní Rozhlas

I. Předmět smlouvy

 1. Předmětem plnění poskytovatele je poskytování komunikační platformy Mobilní Rozhlas (komplexu komunikačních a souvisejících služeb) poskytovatelem uživateli na základě Smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní Rozhlas uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen Smlouva) a případně Dodatku Smlouvy, který upravuje podmínky poskytování doplňkových a asistenčních služeb (dále jen Dodatek).
 2. Uživatel si volí rozsah poskytovaných služeb v podobě komunikačních modulů, doplňkových a asistenčních služeb, jak jsou popsány ve Smlouvě a případně v Dodatku nebo některých jejich přílohách. Jednotlivé poskytované služby mohou být sdružovány do balíčků a vzájemně provázány či podmíněny, případně dohromady poskytovány za odlišných podmínek než každá služba jednotlivě.

II. Cena a platební podmínky

 1. Cena se skládá z ceny za poskytnutí licence k samotné platformě Mobilní Rozhlas a ceny za užívání komunikačních a dalších modulů (samotné zprávy v modulech SMS služeb a e-mailových služeb mohou být zpoplatněny zvlášť dle aktuálního ceníku). Doplňkové a asistenční služby jsou zpoplatněny zvlášť dle Dodatku.
 2. Uživatel se zavazuje uhradit část ceny služeb, která sestává z pravidelného poplatku za poskytnutí licence k platformě Mobilní Rozhlas předem za zvolené období intervalu platby, a to na základě faktury poskytovatele. Totéž platí o doplňkových a asistenčních službách sjednaných Dodatkem.
 3. Cena za jednorázová plnění dle Smlouvy i Dodatku je splatná okamžikem jejich objednání uživatelem.
 4. Uživatel se zavazuje hradit cenu za užití komunikačních a dalších modulů služby dle reálného čerpání služby, a to dle určení ve Smlouvě nebo Dodatku. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu, jejímž předmětem je vyúčtování ceny za užívání komunikačních a dalších modulů po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém byly služby poskytovány.
 5. Splatnost faktur se sjednává v délce 14 dnů od vystavení faktury poskytovatelem. Uživatel se zavazuje hradit cenu služeb bankovním převodem na číslo účtu poskytovatele uvedené na faktuře s uvedením variabilního symbolu uvedeného ve faktuře.

III. Trvání smluvního vztahu

 1. Není-li ve Smlouvě nebo v Dodatku uvedeno jinak, platí, že začátkem doby plnění je první den měsíce následujícího po uzavření Smlouvy, dobou plnění je 1 rok.
 2. Pokud kterákoliv smluvní strana neoznámí druhé smluvní straně, že trvá na ukončení smluvního vztahu, a to písemně formou dopisu nejpozději 2 měsíce před sjednaným datem ukončení poskytování služeb dle Smlouvy nebo Dodatku, tak po uplynutí doby plnění se smluvní vztah automaticky prodlužuje o jeden rok, a to opakovaně. Všechny ceny při automatickém prodloužení se řídí ceníkem poskytovatele platným ke dni prodloužení smluvního vztahu, není-li uvedeno jinak.
 3. Poskytování doplňkových a asistenčních služeb je vázáno na trvání licence ke komunikační platformě Mobilní Rozhlas. Skončením smluvního vztahu dle Smlouvy končí i poskytování doplňkových a asistenčních služeb dle Dodatku. V případě ukončení poskytování doplňkových a asistenčních služeb před uplynutím doby plnění sjednané v Dodatku nemá uživatel právo na vrácení poměrné části ceny či poplatku zaplacených dle Dodatku.

IV. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality u služeb telekomunikačního charakteru s využitím sítě GSM, případně jiných standardů pro telekomunikační sítě, kvality stanovené normami GSM a garantované mobilními operátory. Poskytovatel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v technickém řešení co nejdříve, bude-li to technicky možné, do 8 hodin. Stejně bude Poskytovatel postupovat i v případech, kdy závada je způsobena důsledky působení okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku (vyšší moc).
 2. Poskytovatel je oprávněn změnit podstatné technické parametry služby, pokud taková změna je důsledkem podstatných změn technických parametrů služby ze strany mobilních operátorů nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb. Poskytovatel není oprávněn měnit data vzniklá provozem služeb pro uživatele jinak než technickým zpracováním v souladu s požadavky uživatele a smluveným obsahem služby.
 3. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit poskytování služeb komunikační platformy Mobilní Rozhlas ze závažných organizačních, technických nebo provozních důvodů a z důvodů vyšší moci. Poskytovatel je oprávněn odmítnout nebo pozastavit plnění předmětu Smlouvy a/nebo Dodatku na dobu, kdy vůči němu uživatel neplní své závazky.
 4. Poskytovatel je dále oprávněn zastavit poskytování služeb v případech, kdy jsou služby uživatelem užívány v rozporu se Smlouvou, těmito Podmínkami a s podmínkami poskytování služeb mobilních operátorů nebo jiných nenahraditelných dodavatelů služeb.
 5. Poskytovatel není povinen vracet již uhrazenou cenu služeb, a to ani v případě zániku smluvního vztahu s uživatelem jinak než splněním.

V. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel se zavazuje užívat služby v souladu se Smlouvou, Dodatkem, platným právním řádem a všeobecnými obchodními zvyklostmi.
 2. Uživatel se zavazuje poskytnout přístupy do platformy jen oprávněným osobám.
 3. Uživatel je plně odpovědný za obsah a formu jím komunikovaných sdělení, včetně odpovědnosti autorskoprávní, neboť prostřednictvím uživatelského rozhraní sám zadává jednotlivá sdělení k předání příjemcům informací. Uživatel bere na vědomí, že telefonní čísla mohou měnit svého majitele, a zavazuje se přijmout vhodná opatření, která na něm lze požadovat, k tomu, aby se všechna sdělení dostala výhradně k osobě, která má být jejich adresátem. V případě marketingových sdělení se uživatel zavazuje zajistit dodržování všech norem o regulaci reklamy a o zasílání obchodních sdělení podle platného zákona. Má-li být podle všech okolností příjemcem informace (adresátem notifikačního sdělení) nezletilá osoba, zejména pak osoba mladší 15 let (např. u notifikací v rámci školních kroužků apod.), uživatel se výslovně zavazuje zajistit souhlas jeho zákonného zástupce se zasíláním takových sdělení. Uživatel bere na vědomí, že jeho odpovědnost dle tohoto článku Podmínek nezaniká žádnou činností poskytovatele, jelikož stále zůstává odesílatelem sdělení.
 4. Pokud jsou příjemci informací kontaktováni s marketingovým sdělením, je možné tak činit jen s jejich předchozím souhlasem, přičemž uživatel je povinen takto poskytnutý souhlas poskytovateli na jeho žádost kdykoli bezodkladně prokázat. Dále je povinností uživatele dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, uvést do marketingového sdělení svou totožnost jakožto odesílatele sdělení, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, a jasně a zřetelně uvést možnost, jak snadno a bez jakýchkoli nákladů projevit nezájem o zasílání dalších marketingových sdělení. Uživatel je povinen zdržet se zasílání jakýchkoli marketingových sdělení mimo pracovní dny v čase před 8. hodinou a po 18. hodině, což platí i pro notifikační sdělení, která nemají krizový charakter. Uživatel je zejména povinen zdržet se zasílání sdělení, která propagují:
  • nelegální zboží a služby - zejm. drogy, pornografie, násilí
  • ohrožování rozumového, citového nebo mravního vývoje dětí
  • spotřebitelské úvěry,
  • loterie, sázení a gambling,
  • audiotextové linky,
  • politické strany a hnutí.

VI. Sankční ujednání

 1. V případě, že obsah uživatelem zasílaných sdělení prokazatelně poškozuje poskytovatele nebo mu způsobuje újmu, a to zejména z důvodu, že je v rozporu s platnými právními předpisy nebo odporuje dobrým mravům nebo uživatel nedodrží omezení pro zasílání sdělení, je poskytovatel oprávněn bezprostředně po zjištění uvedených skutečností pozastavit poskytování služeb dle Smlouvy a Dodatku a požadovat po uživateli náhradu celé skutečně vzniklé újmy, především smluvních pokut a sankcí, které poskytovatel zaplatil třetím stranám (státním orgánům, operátorům, ostatním smluvním partnerům atd.) v důsledku jednání uživatele. Uživatel bere na vědomí, že uvedené jednání může být sankcionováno velmi vysokými částkami v součtu až v řádech milionů korun českých.
 2. Uživatel je povinen nahradit poskytovateli újmu vzniklou každým svým jednotlivým pochybením, které může spočívat zejména v tom, že
  • zadá k odeslání sdělení, které bude v rozporu s právním řádem ČR nebo s dobrými mravy či smluvními dokumenty s poskytovatelem; vzhledem k tomu, že příjemci informací mohou být i osoby mladší 18 let, porušením dobrých mravů se rozumí i nabídka služeb pro dospělé,
  • bude poškozovat jiného soutěžitele nebo poskytovatele,
  • příjemci informací opakovaně odmítne poskytnout plnění dle svého sdělení nebo pro četnost jeho sdělení bude jeho jednání z pohledu průměrného spotřebitele vnímáno jako hrubě obtěžující.
 3. V případě prodlení uživatele s úhradou za služby poskytovatele dle jím vystavené faktury je uživatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení od prvního dne po splatnosti faktury. Právo na náhradu újmy tím není dotčeno.
 4. Poskytovatel neodpovídá za:
  • škodu, která vznikne v důsledku poruchy, opravy nebo údržby sítí mobilních operátorů, nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb;
  • škodu, která vznikne v důsledku omezení nebo zastavení poskytování služby v důsledku omezení nebo zastavení poskytování služby ze strany mobilního operátora nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb, například v důsledku stávky, lokálního výpadku elektrického proudu, teroristického útoku, živelných pohrom, jiných krizových situací a podobně.
 5. Úhrnná předvídatelná újma, která by uživateli mohla vzniknout jako následek porušení povinností poskytovatelem, může činit maximálně částku odpovídající součtu plateb za uživatelem zvolenou licenci v rozsahu podle specifikace uvedené ve Smlouvě a v Dodatku. Vylučuje se povinnost poskytovatele nahradit újmu nad rámec částky dle předchozí věty. Předchozí věta neplatí pro újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti

VII. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Uživatel získá od příjemců informací přes registrační formulář či jiným způsobem jejich osobní údaje, které bude využívat a zpracovávat výhradně pro potřebu komunikačních služeb dle Smlouvy, Dodatku a těchto Podmínek včetně jejich příloh. Tyto osobní údaje vloží do zabezpečené databáze spravované poskytovatelem. Osobní údaje budou z databáze odstraněny skončením doby platnosti souhlasu příjemce informací se zpracováním osobních údajů, nebo skončením platnosti Smlouvy, podle toho, co nastane dříve. Uživatel je správcem osobních údajů, tedy subjektem, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Uživatel se zavazuje před začátkem sběru kontaktů registrovat do Úřadu pro ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přičemž tato povinnost platí do skončení účinnosti dotčeného zákona. Poskytovatel je zpracovatelem těchto osobních údajů, tedy subjektem, který na základě pověření správcem osobní údaje zpracovává. Poskytoval je oprávněn využívat osobní údaje příjemců informací za účelem informování o novinkách komunikační platformy Mobilní Rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a jiných partnerů komunikační platformy Mobilní Rozhlas. Toto ujednání platí i v případě, kdy osobní údaje získá pro uživatele poskytovatel.
 2. Součástí těchto Podmínek jsou: Moduly komunikační platformy Mobilní Rozhlas, Podmínky doplňkových a asistenčních služeb (dále společně jen „Přílohy“). Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Podmínky nebo jejich část při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně poskytovatele nebo při změnách na trhu, a to v celém rozsahu. O všech změnách bude uživatel informován písemně nebo elektronickými prostředky s využitím údajů poskytnutých uživatelem, a to nejméně měsíc před nabytím účinnosti těchto změn. V případě, že uživatel s novými Podmínkami nebude souhlasit, je oprávněn smluvní vztah s poskytovatelem vypovědět s měsíční výpovědní dobou. V případě, že uživatel Smlouvu nevypoví, má se za to, že se změnou souhlasí. Pokud uživatel s novými Podmínkami nebude souhlasit a ani Smlouvu nevypoví, je oprávněn od Smlouvy odstoupit poskytovatel s měsíční výpovědní dobou.
 3. U licencí platformy Mobilní Rozhlas poskytnutých uživateli na základě Objednávky platformy Mobilní Rozhlas se za Smlouvu považuje také smlouva uzavřená ve formě přijetí Objednávky uživatele poskytovatelem.
 4. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 1. 2018.

PŘÍLOHA Č. 1
MODULY KOMUNIKAČNÍ PLATFORMY MOBILNÍ ROZHLAS

A)

Komunikačními moduly platformy Mobilní Rozhlas jsou:

 1. Automatické hlasové služby pro komunikaci s uživateli mobilních telefonů nebo telefonních přístrojů připojených do sítě skrze pevnou linku (dále také jen „Služba Neogenia Voice“);
 2. SMS služby – zpřístupnění webové aplikace pro hromadné odesílání SMS;
 3. E-mailové služby – zpřístupnění webové aplikace pro hromadné odesílání e-mailů;
 4. Služby Mobilní aplikace – zpřístupnění webové aplikace obsahující hromadné odesílání zpráv do mobilní aplikace, publikování aktualit, naplnění mobilní aplikace informacemi o uživateli a funkcionalitu fotografických hlášení;
 5. Služby anket – zpřístupnění webové aplikace pro vytváření a publikování anket.

Podmínky Služby Neogenia Voice

 1. Služba Neogenia Voice (dále v těchto Podmínkách Služby Neogenia Voice též „služba“ nebo „služby“) umožňuje uživateli používat automatické hlasové služby pro komunikaci s uživateli mobilních telefonů nebo telefonních přístrojů připojených do sítě skrze pevnou linku (v souvisejících dokumentech označenými také jen jako „příjemci informací“).
 2. Pomocí Služby Neogenia Voice může uživatel komunikovat s konečnými uživateli telefonů. Sdělení uživatele konečnému uživateli může být také přednastaveno a odeslání může proběhnout aktivací hlasového hovoru ze strany konečného uživatele směrem k uživateli.
 3. Sdělení uživatele pro konečné uživatele telefonů mohou mít povahu marketingovou (včetně infoservisu) nebo notifikační (služby informační či veřejně prospěšné).
 4. Poskytovatel systém pro využívání služeb chrání přístupovými údaji a uživatel se zavazuje vynaložit maximální péči, aby služby nemohly být nikdy zneužity. Jakékoli sdělení zadané k odeslání nebo již odeslané z účtu uživatele se považuje za zadané k odeslání či odeslané jménem uživatele a na jeho účet. Komunikace uživatele ke konečným uživatelům může být poskytovatelem logovaná.
 5. Služba neumožňuje volání na čísla tísňových volání ani lokalizaci volajícího.
 6. Podmínky dostupnosti služby – Podmínkou dostupnosti služby je dostupnost internetové sítě umožňující směřování služby poskytovatele na operátory a dostupnost sítí operátorů.
 7. Minimální nabízená a zaručená kvalita služby – Dostupnost služby je 98% (internetového volání). Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost sítí třetích stran.
 8. Požadavky na koncová zařízení - Službu je možné užívat pouze prostřednictvím virtuálních zařízení, které poskytovatel poskytuje svým uživatelům a které uživatelé ovládají prostřednictvím účtu na webových stránkách mobilnirozhlas.cz či neogeniavoice.cz nebo API rozhraní.
 9. Informace o postupech zavedených s cílem měřit a řídit provoz v síti elektronických komunikací – Poskytovatel zajišťuje opatření za účelem měření a řízení provozu v síti elektronických, které se využívají k zabránění naplnění kapacity připojení či jejího překročení, prostřednictvím svého smluvního partnera, který zajišťuje síť elektronických komunikací. Uvedená opatření nemají vliv na kvalitu služby.
 10. Poskytovatel se zavazuje, že zajistí provoz hlasové aplikace, a to včetně veškerého potřebného hardwarového a softwarového vybavení. Poskytovatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality. Poskytovatel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v technickém řešení v přiměřené době. Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškerou potřebnou snahu, aby byl provoz aplikace obnoven co možná nejdříve.
 11. Reklamace vad služby lze uplatnit elektronickou poštou na adrese podpora@neogenia.cz nebo na telefonním čísle +420 533 533 331, eventuálně jinou formou, kterou poskytovatel uživateli sdělí.
 12. Uživatel nedává souhlas s uváděním jeho osobních, nebo identifikačních údajů v účastnickém seznamu podle § 41 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (zákon o elektronických komunikacích).
 13. Poskytování Služby Neogenia Voice se dále řídí Všeobecnými podmínkami poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Neogenia s.r.o. a Obchodními podmínkami pro přenesení telefonního čísla dostupnými na webových stránkách poskytovatele (http://www.neogenia.cz/). V případě jakéhokoliv rozporu se předmětné dokumenty aplikují v následujícím pořadí: 1. Smlouva, 2. Ceník komunikační platformy Mobilní Rozhlas, 3. Podmínky Služby Neogenia Voice, 4. ostatní části Podmínek komunikační platformy Mobilní Rozhlas, 5. Obchodní podmínky pro přenesení telefonního čísla, 6. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Neogenia s.r.o.
 14. Služba Neogenia Voice se dále řídí také zákonem o elektronických komunikacích.

Podmínky SMS služeb

Poskytovatel bude uživateli na základě Smlouvy poskytovat SMS služby pro komunikaci s uživateli mobilních telefonů, a to prostřednictvím webové aplikace.

Podmínky e-mailových služeb

Poskytovatel bude uživateli na základě Smlouvy poskytovat e-mailové služby pro komunikaci s uživateli mobilních telefonů, a to prostřednictvím webové aplikace.

Podmínky služeb mobilní aplikace

 1. Součástí komunikační platformy je i mobilní aplikace Mobilní Rozhlas, která je dostupná pro zařízení s operačním systémem Android a iOS. Aplikace umožňuje uživateli komunikovat s příjemci informace, který mají tuto aplikaci nainstalovanou ve svém telefonu.
 2. Příjemce informace si v aplikaci může navolit uživatele, od kterého má zájem odebírat informace.
 3. Uživatel má možnost editovat základní informace, které o něm příjemci informace uvidí, jako např.:
  • kontaktní informace
  • popis uživatele
  • zájmové body
 4. Uživatel má možnost komunikovat s příjemci informace, kteří si aplikaci nainstalovali a zvolili příslušného uživatele, a to následujícími způsoby:
  • posíláním systémových zpráv přímo do aplikace
  • zveřejňováním aktualit přímo do aplikace
  • přijímáním fotografických hlášení, které mohou příjemci informací zasílat uživateli přímo prostřednictvím mobilní aplikace
 5. Uživatel se zavazuje užívat zpráv obezřetně zejména tzv. push notifikace, tedy oznámení, které se příjemci informace neobjeví v mobilní aplikaci, ale přímo na hlavní obrazovce mobilního telefonu, a využívat je jen v důležitých situacích tak, aby nedocházelo k obtěžování příjemce informace.
 6. Příjemce informace má možnost přes uživatelem vložené kontakty v mobilní aplikaci zpětně kontaktovat uživatele voláním či zprávou.
 7. Mobilní Aplikace Mobilní Rozhlas obsahuje i informace o tísňových linkách a lokalizační funkci, kterou může příjemce informací určit v případe potřeby svoji polohu.

Podmínky služeb anket

Poskytovatel bude uživateli na základě Smlouvy nebo Dodatku poskytovat služby anket umožňující uživateli rozesílat či zpřístupňovat dotazy, ke kterým získá odpovědi či jinou zpětnou odezvu.

B)

Ostatními moduly platformy Mobilní Rozhlas jsou:

 • adresář kontaktů, který umožňuje pokročilou práci s evidovanými kontakty, jejich vyhledávaní, kategorizace podle skupin a ulic, statistiky kontaktů či exportování uložených dat,
 • podnětovače umožňující správu hlášení,
 • archiv zpráv na webové stránky i na sociální síť Facebook – modul umožňuje vytvářet veřejný archiv zpráv zaslaných uživatelem. Archiv je dostupný na webových stránkách platformy. Uživatel si může volit, které zprávy mají být v archivu zveřejněny. Uživatel se zavazuje nezveřejnovat zprávy obsahující osobní údaje. V případě porušení ujednání uvedeného v předchozí větě se uživatel zavazuje nahradit poskytovateli veškerou újmu, která mu v souvislosti s porušením závazku uživatele vznikne.
 • pokročilé statistiky – v závislosti na typu zprávy platforma obsahuje pokročilé statistiky odeslaných zpráv, stavů jejich doručení, otevírání, klikání příjemců zpráv na jednotlivé části obsahu zpráv apod.
 • multiuživatelský modul podporující různé uživatelské role.

PŘÍLOHA Č. 2
PODMÍNKY ASISTENČNÍCH A JINÝCH DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

I. Popis služby Organizátor sběru kontaktů

 1. Předmětem doplňkové služby Organizátor sběru kontaktů je aktivní oslovování možných propagátorů, tedy činnost poskytovatele, který se svolením a s pověřením uživatele osloví různé subjekty, jež by mohly být zapojeny do sběru kontaktů, a pomoci tak k lepší propagaci a k navýšení počtu registrovaných adresátů služeb.
 2. Objednáním služby Organizátor sběr kontaktů uživatel dává poskytovateli výslovné svolení a pověření k oslovování možných propagátorů platformy Mobilní Rozhlas v místní příslušnosti uživatele, přičemž poskytovatel bude předmětnou činnost vykonávat po dobu uvedenou ve Smlouvě nebo Dodatku.
 3. Sběr kontaktů bude prováděn s využitím personalizovaných materiálů, zejména letáků, a oznámením na webových stránkách uživatele a jeho profilech na sociálních sítích. Uživatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost k řádnému plnění objednané služby poskytovatelem.
 4. Součástí služby Organizátor sběru kontaktů bude také sdílení funkčních postupů pro rozšíření platformy Mobilní Rozhlas.

II. Popis služby Obsluha platformy

 1. Doplňková služba Obsluha platformy spočívá v činnosti poskytovatele, který má na základě informací od uživatele na starosti přípravu a následnou distribuci rozesílek vhodnými komunikačními kanály platformy.
 2. Poskytovatel zpravidla nabídne různý rozsah služby zahrnující různé limity počtu výstupů.
 3. Každý výstup si vyžádá různý čas pro přípravu a další činnost poskytovatele, který může být finančně ohodnocen dle skutečných nákladů nebo paušálně za výstup. Podrobnosti stanoví ceník poskytovatele.

III. Popis služby propojení na externí systémy

 1. Propojením na externí systémy se rozumí sdílení údajů mezi různými komunikačními kanály uživatele, a to v rozsahu stanoveném Dodatkem, s cílem zefektivnit komunikaci uživatele s registrovanými adresáty služeb.
 2. Uživatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost k řádnému plnění objednané služby poskytovatelem.

Archiv obchodních podmínek