MUNIPOLIS

MUNIPOLIS

Prohlášení přístupnosti

MUNIPOLIS s.r.o. se jako poskytovatel internetových stránek a mobilní aplikace pro subjekty veřejného sektoru zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek a mobilní aplikace v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.munipolis.cz a mobilní aplikace Munipolis.

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou uvedené internetové stránky a mobilní aplikace vytvářeny s ohledem na následující normy:

  • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
  • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dále jsou uvedené internetové stránky a mobilní aplikace v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví zákon č.99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Uvedené webové stránky a mobilní aplikace jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

  • Na některých stránkách/částech mobilní aplikace jsou odkazy na další soubory a dokumenty, zejména formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
  • U některého mediálního obsahu, zejména u specifických prezentací jež jsou primárně vizuální, není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách/v aplikaci nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje poskytovatel v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat správce obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10. září 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu na základě vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Tyto internetové stránky spravuje MUNIPOLIS s.r.o. Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek/mobilní aplikace a informací na/v nich uvedených směřujte na e-mailovou adresu info@munipolis.cz.

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit prostřednictvím kontaktu:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti.